Regulamin internetowego systemu zamówień e-farutex.pl

REGULAMIN


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem e-farutex”, określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Farutex Spółkę z o.o., a także zasady korzystania z internetowego Systemu Zamówień e-farutex.pl znajdującego się pod adresem www.e-farutex.pl, (zwanego dalej System Zamówień lub Systemem e-farutex). System Zamówień przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zasady i warunki świadczenia przez Farutex Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną uregulowane zostały w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczonym na stronie https://e-farutex.pl/regulaminSwiadczeniaUslugDrogaElektroniczna-Nowy.htm i dostępne są również w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.

2. System Zamówień prowadzony jest przez Farutex Spółkę z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071620 posiadającą Regon: 192622669, NIP: PL 5921987110, zwaną dalej Administratorem lub Sprzedawcą.

3. Adres Systemu Zamówień i dane kontaktowe Administratora: adres internetowy: https://e-farutex.pl, e-mail: e-farutex@farutex.pl, telefon +48 91 460 20 20, adres korespondencyjny: Farutex Sp. z o.o., ul. Kniewska 2H, 70-846 Szczecin.

4. Każda przedsiębiorca, zamierzający korzystać z Systemu zamówień, powinien przed przystąpieniem do użytkowania Systemu Zamówień zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Systemu e-farutex, oraz zobowiązany jest zaakceptować jego treść. Osoby, które nie wyrażają zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu e-farutex lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, proszone są o nierejestrowanie się w Systemie Zamówień. Utworzenie Konta w Systemie zamówień wymaga wcześniejszego zaakceptowania zapisów Regulaminu e-farutex oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i oznacza, że Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Korzystanie z usług Systemu Zamówień jest dobrowolne i wymaga od Klienta posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz dostępu do internetu.

6. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy/Administratora.

7. Każdy Klient ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści Regulaminu e-farutex na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie https://e-farutex.pl/regulamin-nowy.htm.


§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Administrator – Farutex Spółkę z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071620 posiadającą REGON: 192622669, NIP: PL 5921987110.

b) Klient – oznacza przedsiębiorcę, posiadającego kartotekę klienta w Systemie informatycznym Farutex, któremu po dokonaniu rejestracji umożliwiającej korzystanie z Systemu Zamówień, Sprzedawca założył Konto, który korzysta z jego funkcjonalności za pośrednictwem sieci internet w celu nabywania Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

c) Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznaje zdolność prawną - wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości przedsiębiorca nie jest konsumentem.

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca, ze Sprzedawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; W celu usunięcia wątpliwości żaden Konsument nie jest uprawniony do korzystania z Systemu zamówień.

e) Sprzedawca – oznacza Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, NIP: 5921987110, REGON: 192622669, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071620; będący jednocześnie właścicielem Systemu Zamówień.

f) Cena – rozumie się przez to jednostkową cenę brutto, za jaką sprzedawany jest Towar, wyrażoną w złotych polskich, zawierająca podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

g) Cena netto – Cena pomniejszona o należny podatek VAT; Cena netto nie jest ceną za którą sprzedawany jest Towar.

h) Cena Końcowa – łączna cena brutto, którą Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówione i dostarczone mu Towary w ramach realizacji danego Zamówienia.

i) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży.

j) Towar lub Towary – rzecz lub rzeczy ruchome, stanowiące własność Sprzedawcy, które mogą stanowić lub stanowią przedmiot umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży.

k) System Zamówień – serwis zamówień internetowych B2B, działający pod adresem www.e-farutex.pl, umożliwiający, posiadającym Konto i zalogowanym Klientom, składanie Ofert za pośrednictwem strony internetowej, na Towary umieszczone przez Sprzedawcę w tym systemie, w celu ich zakupu. System zamówień przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów.

l) Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel w Systemie Zamówień, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu w Systemie zamówień przez Klienta rejestracji, umożliwiający Klientowi korzystanie z Systemu zamówień.

m) Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem, do zalogowania się do Konta Klienta w Systemie zamówień oraz do składania Oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

n) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Systemie Zamówień. Hasło ustala Sprzedawca podczas dokonywania Rejestracji Klienta w Systemie zamówień, a następnie powinno zostać ono zmodyfikowane przez Klienta zgodnie z wymogami formalnymi (minimum 6 znaków).

o) Rejestracja – oznacza dobrowolne podanie danych, w tym danych osobowych, przez przedsiębiorcę, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Systemu Zamówień w celu założeniu Konta i korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu Zamówień, oznaczająca również akceptację zapisów określonych w Regulaminie e-farutex. Rejestracji Konta dokonuje Sprzedawca, w oparciu o dane wypełnione przez Klienta w ramach zakładania Konta.

p) Regulamin e-farutex – oznacza niniejszy regulamin regulujący warunki i zasady związane z korzystaniem z Systemu Zamówień oraz z zakupem Towarów u Sprzedawcy.

q) Usługi Sprzedawcy – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę umożliwiające Klientowi zawarcie umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Systemie Zamówień, wzięcie udziału w akcjach promocyjnych oferowanych w Systemie Zamówień, skorzystanie z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę, w szczególności związanych z dostarczaniem przez Sprzedawcę zakupionych przez Klienta Towarów.

r) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie e-farutex oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, przedmiotem której jest Towar wskazany w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży.

s) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin umieszczony na stronie https://e-farutex.pl/regulaminSwiadczeniaUslugDrogaElektroniczna-Nowy.htm regulujący świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.

t) Kartoteka klienta – zbiór danych przedsiębiorcy, który nawiązał współpracę ze Sprzedawcą przed założeniem Konta, zapisanych w systemie CRM Sprzedawcy, zakładany z chwilą nawiązywania współpracy z przedsiębiorcą, zawierający dane osobowe umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy zbierane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży.

u) Opiekun handlowy Klienta – Przedstawiciel Handlowy Sprzedawcy, dedykowany do obsługi Klienta.

v) System informatyczny Farutex – system informatyczny CRM Sprzedawcy.

w) Punkt gastronomiczny – miejsce dostawy zamówionego Towaru wskazane przez Klienta lub jego pracowników, w tym przez osobę dokonującą Zamówienia. Za punkt gastronomiczny uznaje się w szczególności restaurację, bar, pub, a także każde inne miejsce, do którego dostarczany jest przez Sprzedawcę zamówiony Towar.

x) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz klienta, w rozumieniu i zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219) i w oparciu o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

y) Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uregulowana w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219) oraz umowa na korzystanie z Systemu zamówień i na prowadzenie Konta w Systemie zamówień zawarta przez Klienta z Administratorem z chwilą utworzenia Konta.

z) Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu i prawidłowego korzystania z Portalu, wysyłane przez Portal i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika.

aa) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

bb) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Usług, lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

cc) Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży wysłana przez Klienta do Sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży.

dd) Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży – wysłane Klientowi, drogą mailową, oświadczenie woli Sprzedawcy skutkujące zawarciem umowy sprzedaży Towaru w nim wymienionego.

ee) Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. System Zamówień oferuje każdemu Klientowi, który dokona rejestracji i któremu zostanie założone przez Sprzedawcę Konto, możliwość składania, za pośrednictwem Systemu Zamówień, i na warunkach wskazanych w Regulaminie e-farutex, Zamówień na Towary umieszczone w Systemie zamówień, w celu ich zakupu.

2. Umowa sprzedaży Towaru lub Towarów zamówionych za pośrednictwem Systemu Zamówień zawierana jest pomiędzy Klientem jako kupującym i Sprzedawcą jako sprzedającym.


§ 3. Korzystanie z Systemu Zamówień

1. Korzystanie przez Klienta z Systemu Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta.

2. Korzystanie z Systemu Zamówień oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Systemu Zamówień, w tym także do złożenia Sprzedawcy przez Klienta Zamówienia.

3. Korzystanie z Systemu Zamówień odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie e-farutex i Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, po zaakceptowaniu zasad w nich zawartych.

4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Systemu Zamówień było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Internetowego Systemu zamówień.

5. Wszelkie prawa do Systemu Zamówień, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Systemu zamówień, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy i partnerów handlowych Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. System Zamówień jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej systemu zamówień, jako zasób Systemu informatycznego Farutex.

7. Korzystanie z Systemu Zamówień i jego funkcjonalności wymaga, poza rejestracją Konta w Systemie zamówień, dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz sprawnym urządzeniem zaopatrzonym w system teleinformatycznym umożliwiającym przekazywanie danych, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

8. Klient, w ramach korzystania z Systemu Zamówień może, na własną odpowiedzialność, udostępnić swoje Konto, Login oraz Hasło osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom, umożliwiając im złożenie u Sprzedawcy, w imieniu Klienta za pośrednictwem Systemu Zamówień, Zamówienia na Towar lub Towary oferowane przez Sprzedawcę, i upoważniając ich tym samym do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w imieniu i na rachunek Klienta. Udostępnienie tych danych odbywa się na własne ryzyko Klienta i za jego zgodą. Złożenie Zamówienia z konta Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia przez Klienta i uprawnia Sprzedawcę, w razie zawarcia Umowy sprzedaży, do obciążenia Klienta należnością stanowiącą Cenę Końcową za zamówiony Towar wskazany w Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

9. Klient, korzystając z Systemu Zamówień nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Systemu Zamówień. Objęte są one prawami autorskimi, które w zakresie majątkowych praw autorskich przysługują Sprzedawcy lub podmiotom z nim współpracującym, a ich naruszenie spowoduje podjęcie stosownych działań prawnych wobec Klientów, którzy je naruszają. Klient zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Systemie Zamówień należących do Sprzedawcy lub innych podmiotów. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w systemie zamówień bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Systemu zamówień, strony internetowej Systemu Zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, a także uzasadnione interesy Sprzedawcy.

11. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Systemu Zamówień wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Systemu Zamówień w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności winni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się i nie będzie się zwracać do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną zawiera Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

13. Każdy Klient ma prawo, w każdym czasie, zrezygnować z korzystania z Systemu Zamówień. Kwestie rezygnacji z Systemu Zamówień i usunięcia Konta Klienta uregulowane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.


§ 4. Rejestracja

1. Rejestracja w Systemie Zamówień jest dla wszystkich przedsiębiorców nieodpłatna i nie stanowi zobowiązania do korzystania z Usług Sprzedawcy i zawarcia Umowy sprzedaży. W celu zarejestrowania Konta, Klient musi obowiązkowo mieć założoną u Sprzedawcy Kartotekę klienta w Systemie informatycznym Farutex, obejmującą dane umożliwiające jego identyfikację. Przedsiębiorca nie mający założonej u Sprzedawcy Kartoteki klienta, w celu korzystania z Systemu Zamówień i założenia mu Konta, musi najpierw wystąpić do Sprzedawcy o założeniu mu Kartoteki klienta, zgodnie z obowiązującymi u Sprzedawcy wymogami.

2. Kartoteka klienta, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące dane: imię i nazwisko przedsiębiorcy lub oznaczenie jego firmy ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej, siedzibę przedsiębiorcy lub adres prowadzenia działalności, adres lub adresy pod którymi przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, dane niezbędne do wystawienia Klientowi dokumentu księgowego (faktury VAT, rachunku), w tym nr NIP-u jeśli Klient jest podatnikiem podatku VAT, adres e-mail przedsiębiorcy za pośrednictwem którego Sprzedawca może się z nim kontaktować, a jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jego adres zamieszkania oraz nr Pesel. Podane przez przedsiębiorcę dane powinny być zbieżne z danymi wpisanymi do właściwych rejestrów, w których zarejestrowany jest przedsiębiorca, chyba że podane w tych rejestrach dane nie są aktualne. Sprzedawca może, na potrzeby weryfikacji prawdziwości podanych przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, danych osobowych do Kartoteki klienta, w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, zażądać od Klienta okazania dowodu osobistego we właściwym Oddziale Sprzedawcy.

3. W celu utworzenia Konta w Systemie Zamówień przedsiębiorca wypełniając formularz rejestracyjny, dostępny na stronie głównej Systemu Zamówień https://www.e-farutex.pl/rejestracja.aspx powinien podać prawdziwe dane Klienta obejmujące:

a) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na własne nazwisko: imię i nazwisko przedsiębiorcy wraz z nazwą firmy jeśli taka została wpisana do CEIDG i Kartoteki klienta, adres dostawy Towarów, nr NIP-u jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT, adres e-mail, z którego przychodzić będą Zamówienia do Sprzedawcy oraz nr Kartoteki klienta (w przypadku osób, które ją posiadają) oraz opcjonalnie numer telefonu do kontaktu z Klientem. Te same dane wymagane są w przypadku wspólników spółek cywilnych;

b) w przypadku przedsiębiorców będących spółkami prawa handlowego: oznaczenie spółki obejmujące jej firmę wraz ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej, adres dostawy Towarów, nr NIP jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT, adres e-mail, z którego przychodzić będą Zamówienia do Sprzedawcy oraz nr Kartoteki klienta (w przypadku podmiotów, które ją posiadają) oraz opcjonalnie numer telefonu do kontaktu z Klientem.

4. Podanie danych osobowych identyfikujących Klienta, wskazanych w ust. 3 niezbędne jest do założenia Konta i korzystania z niego, w tym do składania za jego pośrednictwem Zamówień i dostarczenia Towaru do wskazanego miejsca dostawy. W celu zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz jej realizacji, a także wystawiania faktur VAT czy innych dokumentów księgowych potwierdzających sprzedaż Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe wskazane w Kartotece klienta, na co Klient wyraża zgodę; dane osobowe wskazane w Kartotece klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, której Sprzedawca powierzył te dane do przetwarzania. Dotyczy to w szczególności danych osobowych w postaci adresu zamieszkania przedsiębiorcy (Klienta) i jego nr Pesel, które niezbędne są w procesie dochodzenia roszczeń w ewentualnym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i wynikają z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca może, w celu weryfikacji prawdziwości podanych w procesie rejestracji danych osobowych umożliwiających Sprzedawcy zabezpieczenie jego prawnie uzasadnionych interesów, zażądać od Klienta okazania dowodu osobistego we właściwym Oddziale Sprzedawcy. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane są w Regulaminie świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Jeżeli dane osobowe dotyczą wspólników osobowej spółki prawa handlowego będącej Klientem, ponoszących odpowiedzialność za długi spółki, Klient powinien dołączyć do formularza rejestracyjnego zgodę tych wspólników na przetwarzanie ich danych osobowych w formie skanu zgody udzielonej pisemnie lub dostarczyć tę zgodę Sprzedawcy w formie papierowej.

6. Podane dane osobowe nie są ujawniane innym Klientom, natomiast mogą zostać udostępnione na żądanie podmiotów wskazanych w § 9 ust. 18 oraz mogą zostać udostępnione podmiotom wskazanym w § 9 ust. 15 oraz ust. 19 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Przedsiębiorca dokonujący rejestracji uzupełnia formularz rejestracyjny z zachowaniem poniższych zasad:

a) należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;

b) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć przedsiębiorcy rejestrującego się w Systemie zamówień i być zgodne z prawdą, przy czym osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji dotyczących Klienta wpisanych do formularza rejestracyjnego jest Klient;

c) przedsiębiorca w procesie rejestracji Konta, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu e-farutex i Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i potwierdzić zapoznanie się z nimi i ich akceptację przez zaznaczenie stosownego pola „checkboxa”. Brak akceptacji Klienta dla tych zapisów stanowi przeszkodę do rejestracji i korzystania z Systemu Zamówień. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z jakimikolwiek zapisami Regulaminu e-farutex lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną powinien odstąpić od procesu rejestracji Konta. Przedsiębiorca może w takim przypadku dokonywać zakupów u Sprzedawcy w sposób tradycyjny, tj. poprzez dokonywanie zamówień w formie pisemnej, telefonicznej, mailowej);

d) Akceptując zapisy Regulaminu e-farutex i Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celach wskazanych w niniejszych regulaminach, w tym w celach wskazanych w ust. 4, przy czym Klientowi przysługuje prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W tym celu ma prawo żądać od Sprzedawcy, aby stosowne zmiany, poprawki lub usunięcie usunięcia danych osobowych zostało dokonane;

e) Podanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu e-farutex.pl i Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest warunkiem założenia przedsiębiorcy Konta umożliwiającego korzystanie z Systemu zamówień oraz zawarcie Umowy sprzedaży ze sprzedawcą. Odmowa podania danych osobowych, wskazanych w ust. 3 skutkować będzie odmową założenia Klientowi konta w Systemie zamówień.

8. Zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu e-farutex oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza również, iż Klient:

a) przystąpił dobrowolnie do korzystania z oferowanych, w ramach Systemu Zamówień, Usług Sprzedawcy oraz zawarł ze Sprzedawcą umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) oświadcza, że podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz w celach wskazanych w Regulaminie e-farutex oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym także dla celów statystycznych, a także wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta;

d) zapoznał się z treścią Regulaminu e-farutex oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, akceptuje ich zapisy oraz zasady z nich wynikające a także wzajemne prawa i obowiązki stron.

9. W trakcie Rejestracji, jak również w każdym późniejszym czasie w trakcie korzystania z Konta i Systemu Zamówień, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych;

c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza również w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

10. Po wysłaniu przez przedsiębiorcę wszystkich danych niezbędnych do zarejestrowania Konta w Systemie Zamówień Sprzedawca zakłada Konto i wysyła Klientowi, na adres mailowy podany w procesie rejestracji, Login i link do strony internetowej Systemu zamówień, na której Klient ustawia własne Hasło dostępu do Systemu zamówień. Decyzja odnośnie założenia Konta Klienta przez Sprzedawcę należy wyłącznie do Sprzedawcy. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy wynikające z odmowy założenia Konta. O takiej odmowie Sprzedawca powinien powiadomić przedsiębiorcę na adres mailowy podany w ramach procedury rejestracyjnej. Ustawione przy pierwszym logowaniu Hasło może zostać później zmienione w zakładce „zarządzaj kontem” na podstronie oznaczonej nazwą „zmiana danych osobowych”. Przesłany przez Sprzedawcę Login nie podlega zmianie. Hasło ustalone indywidualnie przez Klienta nie powinno być, ze względów bezpieczeństwa, udostępniane osobom trzecim oraz powinno być tak przechowywane, aby żadna osoba nieuprawniona nie miała do niego dostępu.

11. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 Regulaminu e-farutex. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło lub powinien je samodzielnie zmienić na nowe w zakładce „Zarządzaj kontem” dostępnej po zalogowaniu w Systemie Zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych Konta Klienta osobom trzecim.

12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub Kont, w tym za działania osób, które posiadają Login i Hasło do Konta Klienta lub też weszły w jego posiadanie w sposób nieuprawniony, z winy Klienta. Odebranie, zamówionego za pośrednictwem Systemu Zamówień Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę, dokonane przez Klienta lub jego pracowników lub współpracowników, i potwierdzone podpisem na fakturze lub na dokumencie WZ, stanowi potwierdzenie, że Umowę sprzedaży zawarł Klient, lub osoba przez niego upoważniona i uprawniona do działania w jego imieniu.

13. Sprzedawca stworzy i wdrażać będzie zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Systemu Zamówień. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

14. Klient, w procesie rejestracji Konta, jak również w każdym późniejszym czasie w trakcie korzystania z Konta i Systemu Zamówień, może wyrazić zgodę na przesyłanie mu niezamówionych informacji handlowych w formie Newsletter’a. Szczegóły związane z usługą Sprzedawcy dotyczącą Newsletter’a uregulowane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.


§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Systemu zamówień mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert. Sprzedawca oświadcza, że nie wszystkie Towary ujęte w Systemie Zamówień mogą być dostępne u Sprzedawcy. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient przesyła Sprzedawcy, w ramach Systemu Zamówień, ofertę zawarcia umowy sprzedaży (zwaną dalej Zamówieniem) przedmiotem, której są Towary w niej wskazane wraz z ceną, za którą Klient chciałby nabyć Towary.

2. Klient może wysyłać Zamówienie w Systemie Zamówień przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Systemu Zamówień. Klient będzie otrzymywał informacje związane z Zamówieniem wyłącznie na adres mailowy podany w procesie rejestracji Konta.

3. Po zalogowaniu w Systemie Zamówień, Klient przygotowuje swoje Zamówienie, wybierając rodzaj Towaru, którym jest zainteresowany, określając jednocześnie jego ilość, a następnie przez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”/”Do koszyka” dokonuje wyboru Towaru, który chce kupić i przenosi wybrany Towar do tzw. „KOSZYKA”.

4. Po wybraniu wszystkich Towarów i wyborze w „Koszyku” polecenia „Przejdź dalej”, Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dostawa i płatność”, gdzie może wybrać preferowany przez Klienta termin dostarczenia lub odbioru osobistego Towarów.

5. Ostatnim etapem procesu składania Sprzedawcy oferty na wybrane Towary jest podsumowanie Zamówienia z możliwością wpisania ewentualnych uwag (maksymalnie 255 znaków).

6. Wysłanie Zamówienia do Sprzedawcy na sprzedaż Towaru znajdującego się w Koszyku następuje przez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na stronie Systemu Zamówień, pojawi się numer Zamówienia. W tym samym czasie na adres mailowy Klienta wysłana zostaje wiadomość e-mailowa potwierdzająca wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy Zamówienia, z wyszczególnionymi Towarami i ich cenami, zatytułowana: Potwierdzenie wysłania zamówienia online.

8. Wiadomość e-mailowa z potwierdzeniem wysłania Zamówienia online przez Klienta, o której mowa w ust. 7 stanowi o złożeniu Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów w niej wskazanych.

9. Na podstawie złożonej Sprzedającemu oferty, Sprzedawca rozpoczyna weryfikację dostępności Towaru w niej wymienionego wysyłając jednocześnie Klientowi mail z potwierdzeniem rozpoczęcia weryfikacji (zatytułowany Potwierdzenie rozpoczęcia procesu weryfikacji Zamówienia online), przy czym Klient może otrzymać w treści takiego maila również informację o odrzuceniu Zamówienia. Przyczyną odrzucenia Zamówienia mogą być w szczególności: przekroczenie limitu kredytowego, brak aktywnej Kartoteki klienta, brak przypisanej trasy logistycznej. W mailu tym Klient otrzymuje również informację o przewidywanej dacie dostarczenia Towarów (o ile do zawarcia Umowy sprzedaży w ogóle dojdzie).

10. Po sprawdzeniu dostępności Towarów wymienionych w Zamówieniu, Sprzedawca w celu zawarcia Umowy sprzedaży wysyła Klientowi tzw. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli w trakcie procesu weryfikacji Zamówienia okazało się, że określonych Towarów Sprzedawca nie posiada na stanach magazynowych wówczas, w miarę posiadanych możliwości, poinformuje o tym fakcie Klienta.

11. W potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10 mogą zostać wskazane również inne Towary, aniżeli zamówione przez System zamówień, jeśli pomiędzy chwilą wysłania Sprzedawcy Zamówienia a wysłaniem Potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży, Klient zamówił dodatkowe Towary niekoniecznie przez System sprzedaży, ale również w sposób tradycyjny, tj. drogą telefoniczną czy mailową lub gdy tą drogą usunął wybrane wcześniej Towary z Zamówienia. Klient może również zmodyfikować Zamówienie przez stronę Systemu Zamówień, przy czym taka modyfikacja dotyczyć może wyłącznie dodania nowych Towarów lub zwiększenia ilości Towarów zamówionych wcześniej.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży i dotyczy wyłącznie tych Towarów, które zostaną w nim wymienione.

13. Produkty alkoholowe będą dostarczane jedynie Klientom posiadającym aktualną koncesję i pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy kopii ważnej koncesji. Klient obowiązany jest dostarczyć kopię koncesji do oddziału realizującego zamówienia Klienta.


§ 6. Ceny i metody płatności

1. W Systemie Zamówień prezentowane są Ceny na Towary oraz Ceny netto, i podawane są one w złotych polskich.

2. Ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest Cena na dany Towar zawarta w Systemie Zamówień, wskazana w chwili wysyłania Sprzedawcy przez Klienta Zamówienia.

3. W przypadku wskazania przez Klienta w zamówieniu Towarów tzw. „ważonych”, ostateczna wartość zamówienia, czyli Cena końcowa, wskazana zostaje w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży i może ona różnić się od wskazanej w Potwierdzeniu wysłania zamówienia online, w zależności od faktycznej wagi dostarczonych Klientowi Towarów. Różnica w wadze pomiędzy Towarem wskazanym w Potwierdzeniu wysłania zamówienia online a faktycznie dostarczonym Klientowi może się wahać o +/- 25%. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę końcową za faktycznie dostarczony Towar stanowiącą iloczyn Ceny ( jednostkowej ) za 1 kg oraz faktycznej ilości ( wagi ) dostarczonych Towarów ważonych.

4. Dane o Cenach towarów znajdujących się w Systemie Zamówień oraz ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są wyłącznie dla celów związanych z zakupem. Klient nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać do innych celów, niż związane z zakupem od Sprzedawcy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Sprzedawca może zablokować Klientowi dostęp do Systemu zamówień.

5. Przy rozpoczęciu współpracy z Klientem Sprzedawca może ustalić Klientowi indywidualny limit kredytowy, przy czym 3 pierwsze dostawy zakupionych towarów, realizowane są wyłącznie za gotówką, a płatność dokonana musi być przy odbiorze zamówienia. Brak płatności przy odbiorze towaru upoważnia Sprzedawcę do odmowy wydania zakupionego towaru.

6. Wysokość limitu kredytowego uzgadniana jest z Opiekunem handlowym Klienta.

7. Klient dokonuje płatności za zakupione Towary, po otrzymaniu faktury VAT, w terminie wskazanym na fakturze w następującej formie:

a) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy:

BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 88 1600 1260 0004 0902 7034 0001

b) gotówką przy odbiorze, w razie wystawienia Klientowi faktury gotówkowej, przy czym dowodem uiszczenia zapłaty gotówką jest wyłącznie potwierdzenie jej przyjęcie na dokumencie KP wystawionym przez pracownika Sprzedawcy lub wyraźna adnotacja na fakturze dokonana przez pracownika Sprzedawcy wskazująca na dokonanie przez Klienta zapłaty za dostarczony Towar. Wpisanie na fakturze jako formy płatności słowa „gotówka” nie stanowi potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

8. Sprzedawca może odmówić realizacji zawartej Umowy sprzedaży w razie posiadania przez Klienta jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych płatności, za wcześniej nabyte Towary lub w razie przekroczenia przyznanego Klientowi limitu kupieckiego. Powodem odmowy realizacji Umowy sprzedaży może być również brak aktywnej Kartoteki Klienta lub nieprzypisanie Klienta do trasy dystrybucyjnej. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach odmowy realizacji Umowy sprzedaży.


§ 7. Realizacja

1. Dostarczenie przez Sprzedawcę Towarów Klientowi ograniczone jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Adres i harmonogramy dostaw ustalane są z Opiekunem handlowym Klienta w momencie zakładania Kartoteki klienta w Systemie informatycznym Farutex. Mogą one zostać zmienione w trakcie trwania współpracy.

3. Klient ma możliwość wyboru preferowanego terminu realizacji dostawy Towaru, zgodnego z ustalonym harmonogramem dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 4. Brak wyboru preferowanego terminu dostawy skutkuje realizacją dostawy w najbliższym z terminów wskazanych w trakcie wysyłania Sprzedawcy przez Klienta Zamówienia.

4. Ostateczne potwierdzenie terminu dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów następuje w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Dostarczenie Towarów odbywa się transportem własnym Sprzedawcy. Koszty dostawy zgodne z ustalonym i potwierdzonym przez Sprzedawcę harmonogramem dostaw pokrywa Sprzedawca. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru Towarów, przy czym własny odbiór Towaru przez Klienta nie stanowi podstawy do obniżenia cen za sprzedany towar.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Towaru, czy nie posiada on uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży zarówno co do jego rodzaju, jakości, jak i ilości. Uznaje się, że odbiór Towarów przez pracowników lub współpracowników Klienta w Punkcie gastronomicznym jest odbiorem dokonanym przez Klienta. Dotyczy to w szczególności odbioru Towaru przez pracowników lub współpracowników Klienta, w tym w szczególności pracowników kuchni, menadżerów Punktu gastronomicznego czy jego kierowników.

7. Klient lub osoba odbierająca Towar w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować pracownikowi Sprzedającego odbiór Towaru. Potwierdzenie jest dokonywane, na dokumencie sprzedaży (fakturze VAT) bądź dokumencie dostawy (WZ), przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta, która potwierdza podpisem (imieniem i nazwiskiem lub parafką) odbiór dostawy. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w Punkcie gastronomicznym, należącym do Klienta lub przez niego prowadzonym, do którego dokonywana jest dostawa zamówionego Towaru jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru. Za osoby czynne uznaje się w szczególności, pracowników kuchni (m.in. szefów kuchni, kucharzy), kelnerów, menedżerów czy kierowników restauracji, barmanów, pracownicy Punktu gastronomicznego. Za pracowników upoważnionych do odbioru Towaru uważa się nie tylko osoby, z którymi Klient ma zawarte umowy o pracę, ale także umowy cywilnoprawne. Jeżeli Klient upoważnia tylko określone osoby do odbioru zamówionego Towaru jest obowiązany pisemnie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę (przedstawiając pisemne upoważnienie dla tej osoby - pod rygorem nieważności – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta), z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przekazanie tych informacji pracownikom Sprzedawcy, pod rygorem uznania, że upoważnione do odbioru Towaru są również inne osoby, o których mowa w niniejszym ustępie. Jeśli taka informacja zostaje wysłana pocztą elektroniczną winna być ona wysłana z adresu e-mail wskazanego w procesie rejestracji Konta, lub w późniejszym terminie - w razie uaktualniania danych Konta, lub z adresu mailowego podanego w Kartotece klienta.

8. Sprzedawca może zamieścić w Systemie zamówień informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

9. Klient, który nie zalogował się na swoim Kocie przez okres minimum 3 miesięcy zobowiązany jest przed skorzystaniem z Systemu zamówień i złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą w celu aktualizacji Cen na Towary oraz innych danych wskazanych w Systemie Zamówień. Zamówienie złożone bez dokonania takiej aktualizacji zostanie zrealizowane w aktualnych Cenach obowiązujących u Sprzedawcy i nie stanowi to podstawy do zgłaszania reklamacji Sprzedawcy.


§ 8. Reklamacje i gwarancje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonego Towaru (zarówno co do jakości jak i ilości czy zgodności z zamówieniem) Klient obowiązany jest kierować na adres e-farutex@farutex.pl, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zrealizowania Umowy sprzedaży. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien podać swój Login oraz opis zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności poprzez podanie zgłaszanych przez Klienta zastrzeżeń co do realizacji Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę lub zastrzeżeń dotyczących Towarów.

2. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest Klientowi w formie elektronicznej, wysłanej na adres e-mailowy podany w trakcie rejestracji Konta.


§ 9. Usługi dodatkowe

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi dodatkowe w postaci:

a) prowadzenia Konta Klienta;

b) przesyłania Klientowi Newsletter’a, o ile wyraził on taką wolę (zwanej dalej Newsletter).

2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są w oparciu o regulację zawartą w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.


§ 10. Odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada za przerwy lub zakłócenia w świadczeniu Usług lub w działaniu Systemu Zamówień, jeśli powodem ich wystąpienia jest:

a) planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy. O takich planach Administrator umieści, z odpowiednim wyprzedzeniem, informację w Systemie Zamówień;

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), na których działania i zaniechania Administrator nie ma wpływu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu Zamówień, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta Loginu lub Hasła, lub wejście w ich posiadanie przez osobę trzecią. Administrator ponosi jednak odpowiedzialność za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu Zamówień, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Loginu lub Hasła nastąpiło z winy umyślnej Administratora lub przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Systemu Zamówień w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem e-farutex bądź Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Administrator zarządza Systemem Zamówień, dbając o jego należyte działanie, usuwa pojawiające się błędy w oprogramowaniu i ewentualne usterki zgłaszane przez Klientów systemu.

6. Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:

a) naruszenia przez Klienta Regulaminu e-farutex lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) podejmowania działań, za pośrednictwem Systemu Zamówień na szkodę innego Klienta;

c) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie rejestracji konta w Systemie Zamówień;

d) co najmniej 3-krotnego niewykonania bądź nienależytego wykonanie zobowiązań przez Klienta wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności w postaci niezapłacenia za zakupione Towary;

e) działania na szkodę Sprzedawcy.

7. Decyzja odnośnie zablokowania lub usunięcia konta Klienta zostanie podjęta przez Administratora w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. Klient zostanie poinformowany, przez Administratora na podany w procesie rejestracji adres email, o podjętej decyzji i jej przyczynach.

8. Przed zablokowaniem lub usunięciem konta Administrator poinformuje Klienta o podjętej decyzji, przy czym każdorazowo usunięcie Konta poprzedzone zostanie jego zablokowaniem, w celu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w § 8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną .


§ 11. Pliki Cookies

1. Administrator zbiera informacje zawarte w Plikach cookies.

2. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.


§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin e-farutex obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Systemu zamówień i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin Systemu zamówień e-farutex.pl.

2. Treść niniejszego Regulaminu e-farutex może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych Systemu zamówień.

3. Regulamin e-farutex może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu e-farutex każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu e-farutex lub treści zmienionego Regulaminu e-farutex.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu e-farutex, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu e-farutex. W razie zmiany Regulaminu e-farutex Klient, który nie akceptuje zmian może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami uregulowanymi w § 13 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Brak wypowiedzenia złożonego ze strony Klienta lub zgłoszenia żądania usunięcia Konta oznacza, że Klient wyraża zgodę na zapisy zmienionego Regulaminu e-farutex.

5. Wszystkie przyjęte przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu e-farutex będą realizowane na podstawie zapisów dotychczas obowiązujących, natomiast Zamówienia złożone przez Klientów po wejściu w życie zmienionego Regulaminu e-farutex realizowane będą wg nowych zasad.

6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu e-farutex okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu e-farutex pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu e-farutex oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

9. W sprawach Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Systemu Zamówień sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy (czyli sąd w Szczecinie).

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie e-farutex zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Regulamin e-farutex wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 i uchyla zapisy wcześniejszego Regulaminu.


Pobierz regulamin

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij