Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Farutex Sp. z o.o. wprowadza do stosowania, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d)tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

e) politykę plików cookies;

f) warunki korzystania z Usługi Newsletter;

g) szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w § 5 Regulaminu.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny www.e-farutex.pl oraz Systemu Zamówień jest Farutex Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Jesiennej 4, 70-807 Szczecin. Farutex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000071620, posiada NIP 5921987110, REGON 192622669. Korzystanie z Systemu Zamówień e-farutex.pl jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie e-farutex. Adres Systemu Zamówień i dane kontaktowe to, adres internetowy: https://www.e-farutex.pl, e-mail: e-farutex.pl@farutex.pl, telefon: +48 91 460 20 20, adres korespondencyjny: Farutex Sp. z o. o., ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Usługodawca – Farutex Spółkę z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071620 posiadającą Regon: 192622669, NIP: 5921987110;

b) Klient - oznacza przedsiębiorcę, któremu po dokonaniu rejestracji umożliwiającej korzystanie z Systemu Zamówień, Sprzedawca założył Konto, korzysta z jego funkcjonalności za pośrednictwem sieci internet w celu nabywania Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz korzysta z usług, świadczonych drogą elektroniczną;

c) System Zamówień – serwis zamówień internetowych B2B, działający pod adresem https://e-farutex.pl;

d) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz klienta, w rozumieniu i zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219 ) i w oparciu o Regulamin, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta Klienta oraz umożliwieniu mu korzystanie z Systemu Zamówień m.in. w celu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron ( na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

e) Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uregulowana w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219) na korzystanie z Systemu zamówień i na prowadzenie Konta w Systemie Zamówień zawarta przez Klienta z Administratorem z chwilą utworzenia Konta;

f) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron ( tzw. „na odległość”), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

h) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

i) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

j) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług, lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

k) Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu i prawidłowego korzystania z Portalu, wysyłane przez Portal i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika;

l) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

m) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

n) Regulamin e-farutex – oznacza regulamin regulujący warunki i zasady związane z korzystaniem z Systemu Zamówień oraz z zakupem Towarów u Sprzedawcy, umieszczony na stronie https://e-farutex.pl/regulamin-nowy.htm;

o) Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży zdefiniowaną w Regulaminie e-farutex;

p) Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel w Systemie Zamówień prowadzonym internetowo, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu w Systemie Zamówień przez Klienta rejestracji, umożliwiający Klientowi korzystanie Systemu Zamówień.


§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne;

c) usługi w zakresie korzystania z Systemu Zamówień.

3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu Klientom informacji umieszczonych w ramach prowadzonego serwisu internetowego w postaci Systemu zamówień poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Klienta dane informacyjne, a także polegające na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących towarów sprzedawanych przez Usługodawcę i usług świadczonych przez Usługodawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a)usługi, w ramach których Klient otrzymuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, oferowanych przez Usługodawcę towarach i usługach;

b)możliwość założenia w Systemie zamówień dla Klientów spersonalizowanego Konta Klienta i jego bieżące prowadzenie; Usługa prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i założeniu przez Usługodawcę Konta Klientowi, na zasadach opisanych w Regulaminie Systemu zamówień;

c) przesyłanie informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty towarów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”), o ile wyraził on taką wolę;

d) prowadzenie w ramach Systemu zamówień akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;

e) usługi, w ramach których Klient może dodawać swoje opinie o produktach oraz uzyskiwać od Usługodawcy dodatkowe informacje dotyczące oferowanych produktów wykorzystując do tego formularze kontaktowe znajdujące się na stronach produktowych Systemu zamówień.

4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Klient przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.

5. Usługi w zakresie korzystania z Systemu Zamówień polegają na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto i zalogowanym w Systemie Zamówień składanie ofert za pośrednictwem strony internetowej www.e-farutex.pl, na Towary umieszczone przez Usługodawcę w tym systemie, w celu ich zakupu. Zasady i warunki korzystania z tego systemu są określone w Regulaminie Systemu zamówień e-farutex.


§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca rekomenduje w niniejszym Regulaminie minimalne warunki techniczne w celu poprawnego korzystania z Usług oraz Systemu zamówień. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Systemu zamówień.

2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7,

c) monitor z ekranem o rozdzielczości minimum 1024x768,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Systemu zamówień oraz możliwości właściwego korzystanie z Usług oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość tych Usług.

4. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję" oraz wprowadzenie do formularza, w ramach procesu rejestracji Konta w Systemie zamówień, danych Klienta niezbędnych do świadczenia Usługi. Aktywowanie Usługi Newslettera następuje zgodnie z § 7 Regulaminu.

5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych Usługodawcy czy innych Klientów oraz wykorzystywanie przez Klienta Systemu Zamówień, strony internetowej Systemu Zamówień lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy, a także uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie powzięcia wiadomości o podejmowaniu przez Klienta w/w działań bezprawnych Usługodawca może zablokować mu dostęp do Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w takim przypadku, w wyniku zablokowania mu dostępu do Usług.

6. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie oraz przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP Klienta;

b) wywołany adres internetowy (URL);

c) adres internetowy, z którego Klient loguje się na stronę Systemu zamówień;

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta;

e) innych informacji transmitowanych protokołem https.

7. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w Systemie Zamówień i założeniu Klientowi konta Usługodawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy ( złożenia oświadczeń woli i ich treści ) oraz treść niniejszego Regulaminu.


§ 5. Polityka plików cookies

1. Usługodawca stosuje mechanizm plików cookies (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze strony internetowej Systemu Zamówień zapisywane są przez serwer Usługodawcy w pamięci masowej urządzenia końcowego Klienta. Pliki cookies, zapisywane przez System Zamówień, są nieszkodliwe dla urządzeń końcowych klienta, jak również dla użytkownika i jego danych. Celem zastosowania opisywanego mechanizmu jest uproszczenie i przyśpieszenie działania Systemu Zamówień (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych stron produktów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Każdy Klient ma możliwość włączenia lub wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki webowej, poprzez którą korzysta z Systemu Zamówień.

2. Zapisywanie oraz przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta następuje za jego zgodą.

3. Usługodawca, korzystając z mechanizmu plików cookies, może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP) Klienta.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez System Zamówień:

a) nie służą gromadzeniu jakichkolwiek danych osobowych Klienta,

b) nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia końcowego,

c) nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania (w tym: programów uznawanych powszechnie za złośliwe),

d) nie ingerują w integralność systemu bądź danych klienta,

e) nie są przetwarzane przez serwisy internetowe inne niż System Zamówień,

f) mogą być w każdym momencie usunięte z urządzenia końcowego przez Klienta bez porozumienia z administratorem Systemu Zamówień.

5. W ramach Systemu Zamówień wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwszy rodzaj stanowią pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania z Systemu Zamówień lub opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w pamięci masowej urządzenia końcowego Klienta przez czas określony przez administratora Systemu Zamówień w parametrach plików bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

6. Pliki cookies na potrzeby Systemu Zamówień wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych Systemu Zamówień, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

b) możliwości utrzymywania sesji Klienta w obrębie całej struktury Systemu Zamówień, dzięki czemu Klient ma możliwość korzystania z Systemu wprowadzając dane logowania jednokrotnie w obrębie aktywnej sesji,

c) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania Mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

7. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies, może w każdym momencie zmienić preferencje przeglądarki webowej, obsługującej na urządzeniu końcowym, System Zamówień. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są ustawieniach oprogramowania (przeglądarki webowej). Poniżej znajdują się przykłady dotyczące możliwości zmiany omawianych preferencji w popularnych przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

c) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

d) Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

8. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies (niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Klienta) może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić poprawne korzystanie z Systemu Zamówień.


§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie przez Klienta z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w Regulaminie e-farutex.

2. Przyjęcie przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest potwierdzeniem zawarciem Umowy, przy czym zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w części dotyczącej założenia i prowadzenia Konta, następuje z chwilą wysłania Usługodawcy potwierdzenia założenia Konta.

3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.e-farutex.pl/rejestracja.aspx. Klient powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, na zasadach uregulowanych w § 13 Regulaminu.

5. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

a) zmian danych zawartych w ramach Systemu Zamówień;

b) zmian parametrów technicznych Systemu Zamówień;

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Systemu Zamówie;,

d) likwidacji Systemu Zamówień – o czym powinien poinformować Klienta poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron systemu.


§ 7. Usługi Newsletter

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje Konto zapisze się do usługi Newsletter na stronach Systemu Zamówień.

2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Usługodawcy lub jego Partnerów. Newsletter zawierać może zawierać zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.


§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2.Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) niniejszego regulaminu lub na adres e-mail: e-farutex@farutex.pl.

3.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 może również dotyczyć zablokowania przez Usługodawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu lub regulaminu e-farutex przez Klienta. Administrator zobowiązany jest o podjętej decyzji, odnośnie zablokowania lub zamiaru usunięcia konta, powiadomić Klienta umożliwiając mu zgłoszenie reklamacji i wyjaśnienie przyczyn i okoliczności związanych z naruszeniem w/w regulaminów. Klient, po otrzymaniu informacji od Usługodawcy o zablokowaniu konta lub o zamiarze jego usunięcia, może w terminie 7 dni, złożyć wyjaśnienia i jeśli okażą się one uzasadnione Usługodawca może konto odblokować i/lub podjąć decyzję o jego nieusuwaniu, informując Klienta niezwłocznie o podjętej decyzji. Termin załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zablokowania przez Usługodawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia, nie może być dłuższy niż 3 tygodnie od zgłoszenia reklamacji.

5.Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ust. 3 ( inne aniżeli wskazane w ust. 4 ) w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie Usługodawca w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

6.O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

7.Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.


§ 9. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1. Właścicielem Systemu Zamówień i jego administratorem, a także administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie przez Klientów w ramach Rejestracji w Systemie Zamówień oraz w ramach świadczenia Usług, a także w ramach świadczenia usług wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, jest Usługodawca, tj. Farutex Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071620 posiadająca Regon: 192622669, NIP: 5921987110, adres e-mail do kontaktu iod@farutex.pl , adres do korespondencyjny: Farutex Sp. z o.o., e-farutex.pl, ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) obowiązującego od dnia 25.05.2018 r., oraz innych przepisów prawa regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się do Systemu Zamówień.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z założeniem przez Użytkownika Konta dla Klienta i korzystaniem ze wszystkich usług dostępnych po zalogowaniu do Systemu zamówień będzie realizowane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych, ciążących na Administratorze,

c) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności ewentualnej windykacji pozasądowej niezapłaconych na rzecz Sprzedawcy należności, dochodzenia roszczeń i obrony praw Sprzedawcy wobec Klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej oraz w celu marketingu bezpośredniego na wskazany adres e-mail bądź prowadzonych z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, o ile wyraził on na to zgodę, w tym także wysyłania mu Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym każdą zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Każda zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane. Działania marketingowe nie będą oparte na profilowaniu.

5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie e-farutex danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w Systemie Zamówień uniemożliwia taką rejestrację i założenie przedsiębiorcy Konta, uniemożliwia korzystanie z Systemu Zamówień i jego funkcjonalności oraz uniemożliwia świadczenie przez Usługodawcę Usługi. Przedsiębiorcy, którzy nie wyrażają zgody na podanie danych osobowych proszeni są o niewypełnianie formularza rejestracyjnego.

6. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres prowadzenia Konta Klienta, a także okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy. Dane niezbędne do zawarcia za pośrednictwem Systemu Zamówień umowy sprzedaży czy innej umowy z Usługodawcą oraz ich wykonania, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Usługodawcy przez Klienta oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Usługodawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności. Administrator będzie dokonywał co 6 miesięcy okresowego przeglądu posiadanych danych.

7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym ) podanych w procesie rejestracji Konta w każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Usługodawcę nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.

8. Zablokowanie konta, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w oparciu o Umowę, co skutkować będzie likwidacją konta Klienta i usunięciem treści umieszczonych na jego koncie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po usunięciu Konta Klienta Usługodawca zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w procesie rejestracji Konta. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia wykonanych Usług, Usług Sprzedawcy, a także Umowy sprzedaży (do czasu ich rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.

9. Likwidacja Konta skutkuje tym, że zamawianie u Usługodawcy Towarów odbywać może się wyłącznie w formie tradycyjnej, tj. za pośrednictwem zamówień złożonych telefonicznie, drogą mailową, przedstawicielowi handlowemu lub osobie dedykowanej do obsługi danego przedsiębiorcy.

10. Zakres danych osobowych Klienta, niezbędnych do założenia mu Konta i świadczenia Usług, które będą zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, adaptowane lub modyfikowane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywane lub łączone, ograniczane, usuwane lub niszczone przez Usługodawcę wskazany jest w § 4 ust. 3 Regulaminu e-farutex oraz w § 9 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

11. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę stanowią dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na własne nazwisko nie wskazane w CEiDG, niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Inne aniżeli podane powyżej dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w oparciu o inne umowy i w celu ich realizacji, w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży wskazanej w Regulaminie e-farutex.pl.

12. Usługodawca, będący Administratorem danych osobowych, zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

13. Usługodawca, za zgodą Klienta, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod kątem ich zachowań i preferencji ( tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Systemie Zamówień lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies.

14. Podane przez Klienta, w procesie rejestracji, dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w Regulaminie e-farutex oraz niniejszym Regulaminie jedynie przez Usługodawcę lub przez podmioty upoważnione do tego, na podstawie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Regulaminu. Usługodawca informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy i Usług, a także Umowy sprzedaży, a także zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę. Przekazanie to dotyczyć może w szczególności podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Usługodawcy, obsługę księgową, obsługę prawną, oraz logistyczną.

15. Usługodawca informuje, że każdy Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a także wspólnikiem spółki cywilnej ( traktowanej jako Klient ) lub wspólnikiem osobowej spółki prawa handlowego, odpowiadającym za zobowiązania tejże spółki, może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Usługodawcy stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: iod@farutex.pl. zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.

16. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

17. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu oraz Regulaminu e-farutex lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym z Systemu zamówień lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

19. Dostęp do danych osobowych Klienta posiadają Usługodawca, jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z System Zamówień i jego obsługą ( w szczególności informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system ), przy czym w zakresie określonym przez Usługodawcę, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


§ 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług oraz Systemu zamówień obarczone jest każdorazowo ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa sieci, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta, mimo stosowania przez Usługodawcę< systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Zagrożeniami jakie mogą wystąpić są w szczególności:

a) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;

b) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;

c) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

d) możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

e) piractwo komputerowe dotyczące oprogramowania;

f) sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

g) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

h) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

i) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax, itp.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Systemu zamówień i z sieci, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom, korzystania pozbawionego niebezpieczeństw wskazanych przykładowo w ust. 1.


§ 11. Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2. Klient korzystający z Systemu zamówień zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Systemie zamówień należących do Usługodawcy lub innych podmiotów.

3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Systemie Zamówień bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


§ 12. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie odpowiada za przerwy lub zakłócenia w świadczeniu Usług lub w działaniu Systemu zamówień, jeśli powodem ich wystąpienia jest:

a) planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; o takich planach Usługodawca umieści, z odpowiednim wyprzedzeniem, informację w Systemie Zamówień;

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej ), na których działania i zaniechania Usługodawca nie ma wpływu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu Zamówień, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta loginu lub hasła do Systemu Zamówień , lub wejście w ich posiadanie przez osobę trzecią. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu Zamówień, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z winy umyślnej Usługodawcy lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z Systemu Zamówień w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

5. Usługodawca zarządza Systemem Zamówień, dbając o jego należyte działanie, usuwa pojawiające się błędy w oprogramowaniu i ewentualne usterki zgłaszane przez Klientów.

6. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:

a) naruszenia przez Klienta Regulaminu;

b) podejmowania działań, za pośrednictwem Systemu Zamówień na szkodę innego Klienta lub na szkodę Usługodawcy;

c) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie rejestracji konta w Systemie Zamówień;

d) co najmniej 3-krotnego niewykonania bądź nienależytego wykonanie zobowiązań przez Klienta wynikających z zawartej Umowy lub umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Systemu Zamówień uregulowanej w Regulaminie e-farutex, w szczególności w postaci niezapłacenia za zakupione towary;

e) działania na szkodę Usługodawcy.

7. Decyzja odnośnie zablokowania lub usunięcia konta Klienta zostanie podjęta przez Usługodawcę w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. Klient zostanie poinformowany, przez Usługodawcę na podany w procesie rejestracji adres email, o podjętej decyzji i jej przyczynach.

8. Przed zablokowaniem lub usunięciem konta Usługodawca poinformuje Klienta o podjętej decyzji, przy czym każdorazowo usunięcie konta poprzedzone zostanie jego zablokowaniem. Klient może skorzystać wówczas z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w § 8.


§ 13. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 dni.

2. Klient, który ma założone Konto w Systemie Zamówień rozwiązuje Umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta, wysłane na adres mailowy e-farutex@farutex.pl , przy czym rozwiązanie Umowy następuje w terminie 3 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta żądanie usunięcia konta lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

3. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub żądania usunięcia Konta.

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Usługodawcy, jeżeli w dniu rozwiązania Umowy takie istnieją. Rozwiązanie Umowy nie oznacza utraty ważności zobowiązań zaciągniętych przez Klienta wobec Usługodawcy, i wywołuje skutek na przyszłość jedynie w takim zakresie, że Klient po rozwiązaniu Umowy nie może korzystać z Systemu Zamówień.

5. Usługodawca może rozwiązać, w trybie natychmiastowym ( bez wypowiedzenia ), Umowę w stosunku do zarejestrowanego w Systemie Zamówień Klienta, w następujących sytuacjach:

a) Klient zamieszcza w Systemie Zamówień treści bezprawne, w tym treści naruszające lub mogące naruszyć dobre imię innego Klienta;

b) Klienta dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

c) Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu e-farutex lub podejmuje jakiekolwiek działania, które są sprzeczne z celami i przeznaczeniem Systemu Zamówień;

d) Klient nie korzystał ze swojego Konta przez okres przynajmniej 365 dni;

e) Klient, w przypadku zmiany swoich danych podanych w trakcie rejestrowania konta, nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji, przy czym są to dane, które niezbędne są dla prawidłowego wykonania Umowy lub Umowy sprzedaży;

f) Klient nie zaakceptował zmian w Regulaminie stosownie do postanowień § 14 ust. 11.

6. Wysłanie przez Usługodawcę informacji o odmowie utworzenia Konta w Systemie Zamówień stanowi równocześnie oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym.

7. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron, skutkuje likwidacją konta Użytkownika.


§ 14. Postanowienia końcowe

1.Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Systemu zamówień z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z systemu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub innych Klientów.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności Systemu Zamówień. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Systemu Zamówień czy Usług będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność informacji, jakie zostały umieszczone w Systemie Zamówień, w oparciu o informacje czy materiały dostarczone przez podmioty trzecie ( Partnerów Usługodawcy ).

4.Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania przez Klienta z Systemu Zamówień w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu e-farutex, obowiązującymi przepisami prawa, lub umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

5.W zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, jego odpowiedzialność wobec Klientów ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

6.W przypadku transmisji przez Usługodawcę danych przekazanych przez Klienta, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

7.W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a)nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;

b)posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

c)nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

8. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Systemu zamówień i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin Systemu zamówień e-farutex.pl.

9. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych Systemu zamówień.

10. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub treści zmienionego Regulaminu.

11. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przy czym brak informacji ze strony Klienta traktowane jest jako udzielenie tzw. milczącej zgody. Brak akceptacji zmian Regulaminu ze strony Klienta skutkuje rozwiązaniem Umowy zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5 pkt f.

12. Wszystkie przyjęte przez Usługodawcę usługi do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

13. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

14. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019.


Pobierz regulamin

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij